Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Forskningsdata


I forskningsprocessen skapas mängder av värdefull data som efter analys och bearbetning leder till vetenskapliga publikationer. Forskningsdata kan vara allt från mätresultat och observationer till datakod och fotografier. Genom att strukturera, lagra och tillgängliggöra data säkerställs en framtida återanvändning av materialet.

Datahantering

Processen att hantera forskningsdata pågår under ett forskningsprojekts hela livscykel. Den består av moment som insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering. Ett flertal forskningsfinansiärer kräver idag att en så kallad datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) finns i med projektansökan.

Exempel på datahanteringsplaner:

I databasen SHERPA/JULIET anges om forskningsfinansiärer har krav på datapublicering.

Lagra forskningsdata

Det EU-finansierade projektet OpenAIRE driver ett öppet arkiv för forskningsdata under namnet Zenodo. Alla forskare är välkomna att registrera sig i Zenodo och deponera kopior av sina publikationer. I Sverige är det SND (Svensk Nationell Datatjänst) som arbetar med att tillgängliggöra forskningsdata.

I det globala dataregistret re3data.org, går det att söka fram forskningsdatabaser inom ett flertal olika akademiska ämnesområden.

Citera forskningsdata

För att forskningsdata ska kunna citeras krävs att datasetet tilldelas en permanent identifierare som DOI (Digital Object Identifier). Detta kan dataarkiv få hjälp med av Datacite, en organisation som arbetar för att förenkla tillgången till forskningsdata. Data ska citeras enligt samma stil som övriga informationskällor. Citeringen bör innehålla följande; upphovsman, titel, publikations år, version, dataarkiv och DOI.  

Öppen tillgång till forskningsdata

Inom EU och på nationell nivå tas initiativ för att öka tillgängligheten till offentligt finansierad forskning. Inom Horizon2020 finns ett pilotprojekt för öppen tillgång till forskningsdata the Open Research Data Pilot och i Sverige har Vetenskapsrådet tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015). 

 

Forskningsdata2.jpeg                                                    

Chalmers