Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


InfoTorg Juridik


En stor portal med svensk juridisk information. Innehåller bl.a. Rättsbanken med ett 30-tal juridiska databaser.Typ av innehåll

Law materials


En omfattande portal med svensk juridisk information.

Består av:
Rättsbanken: Mer än 30 databaser med domstolspraxis, författningar, riksdagstryck, myndighetspraxis, europarätt inklusive CELEX samt referenser till svensk juridisk litteratur och tidskrifter. Ny information läggs in kontinuerligt av Domstolsverket, Riksdagen och EU-kommissionen m. fl.
Nyheter: Aktuella artiklar, analyser och reportage om nya avgöranden från Sveriges domstolar, nya propositioner från riksdag och beslut från regering och myndigheter
"Mitt i juridiken" (branschinformation)
Nyhetsbrev: möjlighet att prenumera

För universitet/högskolor via IP-access är åtkomst till originaldomar begränsad, detta för att värna den personliga integriteten. För de forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna - tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter - finns möjlighet att få det genom en personlig inloggning.
Originaldomar är dock kopplade till och tillgängliga via nyhetsartiklarna i InfoTorg Juridik.
Vad gäller avgöranden från andra instanser än de som nämnts ovan finns det inga begränsningar.

Kontakta eresources.lib@chalmers.se för mer infomation

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers