Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Användarregler vid Chalmers bibliotek


På Chalmers tekniska högskola finns Huvudbiblioteket, Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket och Matematikbiblioteket på Campus Johanneberg och Chalmers Lärandetorg i Kuggen på Campus Lindholmen. Chalmers bibliotek är offentliga och öppna för alla.

Bibliotekskonto

Alla är välkomna att använda Chalmers bibliotek, men för att få tillgång till bibliotekets alla tjänster måste du ha ett konto på biblioteket. Om du är under 18 år behöver du ha målsmans skriftliga medgivande. 

  • Dina inloggningsuppgifter till bibliotekets resurser är personliga och får inte lämnas ut.
  • Du är personligen ansvarig för dina lån och får inte låna ut materialet i andra hand.
  • Du är ansvarig för att anmäla ändrade personuppgifter och epost till biblioteket.
  • Du samtycker till att biblioteket kan kontakta dig angående dina lån och reservationer.

Lån och lånetider

Den enskilde låntagaren ansvarar för sina lån och är skyldig att följa lånetiden. Lån förväntas returneras i samma skick som när du lånade.

Du är garanterad att få låna hem en bok i 14 dagar, men om ingen efterfrågar boken kan du låna den i 90 dagar. Lånetiden kan förlängas en gång i 90 dagar, antingen på bibliotekets webbplats eller på något av våra bibliotek. 

Notera att det är olika lånetid för olika typer av material och att referenslitteratur, publikationer äldre än 100 år och unikt material inte får lånas hem. Material från Matematikbiblioteket kan undantas från de generella lånereglerna. 

På bibliotekets webbplats kan du ställa dig i kö på utlånade böcker. När boken finns att hämta får du ett e-postmeddelande. Boken står kvar på reservationshyllan i fem dagar.

Ytterligare information finns att läsa här.

Försenad återlämning och skadat material

Om lånat material inte återlämnas i tid skickar biblioteket ut krav på e-post. Vi skickar ut 4 påminnelser därefter betraktar vi materialet som förkommet. Då utgår en avgift på 600 kr/förkommen bok samt en övertidsavgift om 200 kr/bok till låntagaren och bibliotekskontot spärras. Om du återlämnar boken så betalar du endast den administrativa avgiften. 

Läs mer om avgifter och spärrar och hur du betalar dina avgifter. 

Om boken återlämnas skadad ska bokens värde ersättas inklusive den administrativa avgiften på 200 kronor.

Läsesalslån

Unikt material och handskrifter som är läsesalslån får endast användas på våra bibliotek.

Fjärrlån

Om biblioteket saknar material i sin samling kan material fjärrlånas från andra bibliotek för forskning och studier. Artiklar och böcker inom Chalmers ämnesområden som inte finns på Chalmers bibliotek går bra att beställa.

Kopiering av bibliotekets material

Lagstiftningen styr hur mycket du kan kopiera från bibliotekets material. Lagstiftningen säger att det är tillåtet att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Du får därför kopiera ett eller några få exemplar av en artikel eller andra skrifter av mindre omfattning. 

Gäller det kopiering ur en normalstor bok får du endast kopiera begränsade delar av boken. Kopiering för egna studier och egen forskning räknas som privat bruk.

Datorer

Chalmers bibliotek tillhandahåller ett antal datorer som i första hand är till för studenter och forskare som du kommer åt med ditt CID. Om du är en extern användare finns ett antal datorer som du kan låna. Som extern användare har du ingen möjlighet att skriva ut på Chalmers. 

Du som använder Chalmers e-resurser eller datorerna vid Chalmers bibliotek måste följa Chalmers föreskrifter för användande av IT-resurser. Som student eller anställd gäller Chalmers föreskrifter för anställda och studenter (dnr C 2010/819 och C 2009/728). Som extern användare av datorerna gäller Chalmers föreskrift för användande av IT-resurser för gäster (dnr C 2010/820). Det innebär att Chalmers IT-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information i strid mot gällande lagstiftning.

Användning av e-resurser

Alla studenter, forskare och anställda med ett CID kommer åt e-resurserna som Chalmers bibliotek tillhandahåller. Med e-resurser menar vi databaser, e-tidskrifter och e-böcker. De är avsedda för studier och forskning och får inte användas i kommersiellt syfte eller strida mot upphovsrättslagen. Systematisk nedladdning är inte tillåtet, inte heller att använda programvara eller script som automatiserar nedladdning.

Externa användare har enbart tillgång till e-resurserna på biblioteket. 

Överträdelser

Den som bryter mot ovanstående regler eller inom biblioteket uppträder på ett sådant sätt att omgivningen störs eller att verksamheten hindras och som inte rättar sig efter tillsägelse, kan avstängas från lånerätten, tillträde till det fysiska biblioteket och/eller dess resurser för viss tid. 

Sekretess och personuppgifter

För uppgift om en enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess enligt 40 kap. 3§, offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

För att Chalmers ska kunna administrera utlåning av böcker och annat biblioteksmaterial behöver vi spara och använda för- och efternamn och personnummer . Chalmers är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Du har alltid rätt att få veta hur dina personuppgifter används, få felaktiga uppgifter rättade och invända mot vår behandling av personuppgifter. För fullständig information om våra behandlingar av personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kontaktar oss se Chalmers hantering av personuppgifter

Chalmers