Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Bibliometri


Bibliometri, att använda statistiska och matematiska metoder för att analysera publikationer, är ett viktigt komplement till peer review för utvärdering av forskningsoutput. Metoden ger information om publikationsvolymer, forskningens spridning och genomslag såväl som samarbetsmönster.

Bibliometriskt arbete görs inom två tidshorisonter; (i) analysera forskningsoutput (efter publicering), och (ii) bidra vid skapandet av strategier för framtida publicering. Texten nedan behandlar tiden efter publicering.

Bibliometrifunktionen levererar årligen bibliometriska analyser som används i VP- dialogerna, till viss fördelning av departementsmedel i Fakultetsmodellen, som KPIer med avseende på forskning till Chalmers ledningsgrupp och styrelse samt i Chalmers årsrapport till regeringen.

På nationell nivå används bibliometriska mått av den svenska regeringen som en indikator i fördelningen av (en mindre del av) departementsmedlen till forskning och utbildning vid universiteten. Vetenskapsrådet beräknar ett bibliometriskt index för varje universitet baserat på antalet vetenskapliga artiklar publicerade av dess forskare under en 4-årsperiod samt hur ofta dessa publikationer citerats. Resultatet normeras utifrån forskningsområden för att kompensera för olika publikationsmönster i olika discipliner.

Tjänster som erbjuds inom bibliometriområdet

Följande sidor beskriver de tjänster som bibliometrigruppen erbjuder Chalmers linjechefer, styrkeområdesledare, centrumföreståndare samt individuella forskare i mån av tid. Målet med att beskriva tjänsterna är att inspirera användandet av våra tjänster för att höja kvaliteten på forskningsoutput samt öka synligheten av Chalmers forskning utifrån individ-, grupp- och universitetsperspektiv. När vi får många förfrågningar om stöd prioriterar vi dem i denna ordning;

  • Chalmers ledningsgrupp (CLG)
  • Institutioner
  • Styrkeområden
  • Avdelningar
  • Centrum
  • Enskilda forskare

Kontakta oss

Vid frågor om bibliometriska analyser eller begäran om stöd kontakta oss på bibliometrics.lib@chalmers.se

visual_network

Chalmers