Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Välja och bedöma tidskrift


För att säkerställa att dina forskningsresultat sprids och får genomslag, är det viktigt att välja publikationskanal med omsorg. Här beskrivs de viktigaste metoderna för ökad synlighet och val av vetenskaplig tidskrift.

På den här sidan

  • Var synlig i Scopus och Web of Science 
  • Publicera open access 
  • Publicera inte i tveksamma tidskrifter 
  • Bibliometriska tidskriftsindikatorer
  • Matchning av manuskript mot tidskrifter

Var synlig i Scopus och Web of Science

Publicera i peer-review-tidskrifter och konferenshandlingar som är indexerade i Scopus eller Web of Science. Publiceringsmönstret varierar mellan forskningsområden och i allmänhet bör du sikta på att bli läst, citerad och publicerad där din publikation mest troligt kommer att hittas av andra forskare. Tidskrifter och konferenshandlingar, som indexeras av Scopus eller Web of Science, är kvalitetskontrollerade källor där forskare vanligtvis söker efter och läser publikationer. Dessutom är publikationer i dessa tidskrifter de enda som ingår i bibliometriska analyser.

För att kontrollera om en titel finns på Scopus eller Web of Science, besök Scopus - Sources respektive Master Journal List.

Publicera open access

När du publicerar open access (OA) gör du dina publikationer fritt tillgängliga för forskare och yrkesverksamma inom ditt område, beslutsfattare samt samhället i stort. Alla får möjlighet att använda din forskning praktiskt. Studier visar dessutom att OA-artiklar citeras oftare än prenumerationsartiklar.

Chalmers bibliotek betalar publiceringskostnaden för ett flertal OA -tidskrifter. Läs mer på Publicera OA - biblioteket betalar.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) granskar och listar OA -tidskrifter utifrån kvalitet. Målet är att täcka alla akademiska OA -tidskrifter som är föremål för kvalitetskontroll. Om du använder DOAJ för att hitta och välja en tidskrift, se till att den även indexeras av Scopus eller Web of Science.

Publicera inte i tvivelaktiga tidskrifter

Antalet s.k. rovtidskrifter och -konferenser ökar stadigt och som namnet indikerar är dessa publikationskanaler inte legitima. De saknar riktiga redaktioner och följer inte redaktionella eller etiska standarder inom akademisk publicering. Publicering i rovtidskrifter kan få långtgående konsekvenser för både den enskilda forskaren och deras universitet. Dessutom kan det vara problematiskt att använda information från och citera resultat i rovtidskrifter, eftersom artiklarna inte är tillräckligt fackgranskade.

Två användbara källor vid identifiering av rovtidskrifter är To choose an Open Access journal där Lunds universitetsbibliotek har samlat information om ett antal tvivelaktiga OA-utgivare samt Cabell's scholarly analytics, en lista med rovtidskrifter.

Bibliometriska tidskriftsindikatorer

När du ska välja publiceringskanal är tidskriftens genomsnittliga citeringsfrekvens en användbar indikator. För att identifiera tidskrifter med en hög genomsnittlig citeringsgrad, kan du filtrera tidskrifterna utifrån Scopus eller Web of Science ämnesklassificering. Fyra olika verktyg för ändamålet presenteras här:

CWTS Journal Indicators listar SNIP (Source Normalized Impact per Paper) för tidskrifter som omfattas av Scopus. En SNIP-indikator större än ett betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras oftare än världsgenomsnittet. Indikatorn kompenserar för skillnader i citeringspraxis mellan olika ämnesområden. De enskilda tidskrifternas trender över tid visas också. Indikatorerna är baserade på data från Scopus och beräknas av Leiden Universitys Center for Science and Technology Studies (CWTS). SNIP-värdet används i de bibliometriska beräkningarna inför VP-dialogerna samt för nyckeltal (KPI’er) för prestationsparametrarna kring publicering i fakultetsmodellen.

Följande tre resurser ger mer omfattande information om tidskrifterna och användas vid mer omfattande analyser. Alla tre går att filtrera på enbart Open Access-tidskrifter.

Scimago Journal & Country Rank baseras på data från Scopus och listar SJR (Scimago Journal Rank). En SJR-indikator större än ett, betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras oftare än världsgenomsnittet. Indikatorn kompenserar för skillnader i citatpraxis mellan olika ämnesområden. Utöver SJR innehåller listan ett antal detaljer för varje tidskrift samt de senaste årens trend utifrån flera aspekter. Indikatorerna beräknas av SCImago, en forskargrupp från Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) och flera spanska universitet.

Scopus - Sources är en del av databasen Scopus från Elsevier och presenterar CS (CiteScore) samt flera andra indikatorer. CS-indikatorn kompenserar inte för skillnader i citatpraxis och kan därför inte användas för att jämföra tidskrifter inom olika ämnesområden. CS och JIF (Journal Impact Factor) - se nedan - är två likartade verktyg där den största skillnaden är att de baseras på två olika databaser; Scopus och Web of Science.

Journal Citation Reports (JCR) från Clarivate Analytics baseras på data från Web of Science. JIF (Journal Impact Factor) listas tillsammans med ett antal citeringsbaserade indikatorer. JIF kompenserar inte för skillnader i citeringspraxis mellan ämnesområden och kan därför inte användas för att jämföra tidskrifter mellan olika ämnesområden. De senaste årens trend visas för varje tidskrift tillsammans med dess position, baserat på citeringar, i förhållande till andra tidskrifter. (OBS: JCR är endast tillgängligt för personer med koppling till Chalmers.)

Matching av manuskript mot tidskrift

Manuskript matchare är verktyg där du klistrar in din texts titel och sammanfattning för att hitta tidskrifter lämpliga för publicering.

Verktyget JournalGuide används för att hitta lämpliga vetenskapliga tidskrifter. Förutom att söka efter tidskriftstitel, kategori eller utgivare kan författare använda sin titel och sammanfattning för att få förslag åpå vilka tidskrifter som publicerar artiklar inom liknande ämnesområden. Denna resurs innehåller ofta information om syfte och inriktning, tid från inlämning till publicering, kostnad samt open access-policys för tidskrifterna. Webbplatsen listar SNIP-värdet för varje tidskrift.

Web of Science/Endnote Manuscript Matcher hjälper dig att hitta de bäst lämpade tidskrifterna för ditt manuskript.

JANE (Journal/Author Name Estimator) jämför titeln och sammanfattningen i ditt manuskript med miljontals dokument tillgängliga i PubMed och ger förslag på matchande tidskrifter. Du kan också söka med hjälp av nyckelord.

Liknande verktyg för att hitta den bästa tidskriften för ditt manuskript:

Springer Journal Suggester
Elsevier – JournalFinder
Edanz Journal Selector

Chalmers