Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Att välja publiceringskanal


Att välja publiceringskanal med omsorg är viktigt för att dina forskningsresultat ska få spridning och genomslag.

Ett ökat vetenskapligt genomslag för våra publikationer är ett av Chalmers delmål enligt PVU (prioriterad verksamhetsutveckling), en strategi för att nå dit är att välja en publiceringskanal som ger god spridning och därmed ökad chans till ett bra genomslag. Nedanstående webbplatser kan ge vägledning i att välja en lämplig publiceringskanal. En viktig och användbar indikator är tidskriftens genomsnittliga citeringsgrad, fyra olika indikatorer presenteras nedan, SNIP, SJR, CS och JIF. Du kan filtrera tidskrifterna med avseende på Scopus respektive Web of Science ämnesindelning för att identifiera tidskrifter med hög genomsnittlig citeringsgrad inom ämnesområdet.

 

Bibliometriska indikatorer

CWTS Journal Indicators listar SNIP (source normalized impact per paper) för tidskrifter som täcks av Scopus. SNIP större än 1 betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras över medel. Indikatorn kompenserar för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden. De enskilda tidskrifternas utveckling över tid presenteras också. Indikatorerna baseras på data från Scopus och beräknas av Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies (CWTS). SNIP är den indikator för tidskriftens genomsnittliga citeringsgrad som används vid beräkning av det bibliometriska underlaget för VP1-dialogerna samt för prestationsparametrar avseende publicering.

De tre följande resurserna ger mer uttömmande information om tidskrifterna och därmed underlag för en mer omfattande analys.

Scimago Journal & Country Rank baseras på data från Scopus och innehåller ett flertal uppgifter för varje tidskrift, förvald sortering på SJR (Scimago journal rank). SJR större än 1 betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras över medel. Indikatorn kompenserar för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden. För varje tidskrift presenteras de senaste årens utvecklingen ur flera aspekter. Indikatorerna beräknas av SCImago, en forskargrupp från CSIC samt ett antal spanska universitet.

Scopus - Sources från Elsevier, baseras på data från Scopus och innehåller ett flertal indikatorer, sortering efter CS (citescore) är förvald. CS kompenserar inte för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden och kan således inte användas för jämförelse av tidskrifter från olika ämnesområden. CS och JIF (journal impact factor), se nedan, är två liknande mått, den största skillnaden är att de baseras på olika databaser, Scopus respektive Web of Science.

Journal Citation Reports (JCR) från Clarivate Analytics (f.d. Thomson Reuters), baseras på data från Web of Science. Ett flertal indikatorer presenteras, förvald sortering på JIF (journal impact factor). JIF kompenserar inte för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden och kan således inte användas för jämförelse av tidskrifter från olika ämnesområden. För varje enskild tidskrift visas de senaste årens utveckling samt dess, citeringsbaserade, relation till andra tidskrifter. (Obs JCR är tillgänglig endast för Chalmers-anknutna.)

Nivåindelning av publiceringskanaler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Norska listan) delar in vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier, förlag) i två nivåer, där nivå 1 uppfyller grundläggande krav på vetenskaplig publicering och nivå 2 utgörs av de, inom ett visst ämnesområde, ledande kanalerna som innehåller de mest betydande publikationerna. Norska universitets- og høgskolerådet ansvarar för urval och bedömning av publiceringskanalerna.

Open access

DOAJ (Directory of Open Access Journals) kvalitetsgranskar och listar OA-tidskrifter. Målet är att täcka alla vetenskapliga OA-tidskrifter som har kvalitetskontroll. Listan sammanställs av DOAJ som är en icke-vinsdrivande organisation administrerad av Infrastructure Services for Open Access C.I.C., Storbritannien.

SHERPA/RoMEO redogör för vetenskapliga förlags policy angående copyright och parallellpublicering. RoMEO administreras av Jisc (en brittisk organisation som förser utbildning och forskning i Storbritannien med digitala lösningar).

Chalmers